Humánszolgáltató Központ
fooldal aktualis kozerdeku adatok galeria elerhetosegek

A Humánszolgáltató Központ működteti az Időskorúak Gondozóházát, valamint az Idősek Otthonát.

Átmeneti otthon célja, hogy teljes körű ellátást biztosítson azoknak az időskorúaknak, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az ellátás ideiglenes jelleggel legfeljebb egy év időtartamra biztosítható, amely idő alatt koruknak és állapotuknak megfelelő ellátásban részesülnek a szociálisan rászoruló emberek. Az átmeneti elhelyezés különösen méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Tartós otthon az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásról / teljes körű ellátásról / gondoskodik az Idősek Otthona.
Amennyiben az ellátást igénylő az 1993.évi III. törvény (továbbiakban Tv.) 68.§ (1), és 68/A § (3) szakaszában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, - rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel - és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, idősek otthonában látható el.
Elhelyezést kaphat az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, és a Tv. 68/A § (3) bekezdése szerint meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A szolgáltatás feladata: az intézmény biztosítja az ellátottak fizikai, egészségi és mentális állapotára való tekintettel az ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket az egyéni szükségleteknek megfelelően: lakhatás, 24 órás felügyelet, személyi tisztálkodás és étkezési lehetőséget, környezet, ruházat tisztántartását, egészségügyi ellátást, mentálhigiénés ellátást, közösségi együttlétre és látogatók fogadására alkalmas helyiséget.

A lakók családias és otthonos környezetben élhetik életüket, jó közérzetük biztosításához a szépen kialakított környezet is hozzájárul. Fontos, hogy az idős ember saját elhatározásának megfelelően folytathassa életét. Tudja hasznosítani megszerzett tudását, képességeit.

IDŐSKORÚAK GONDOZÓHÁZA
IDŐSEK OTTHONA
(ÁTMENETI ÉS TARTÓS ELHELYEZÉS)

Kecskemétiné Dobos Zsuzsa
vezető gondozó

Elérhetőségek:
2750 Nagykőrös, Arany János u. 35.
06-53/350-027
06-20/587-7631

e-mail
kezdolap